Brexit: Nieuwe Conventie over de toekomst van Europa

/, Conseil de l'UE, Parlement Européen, Société Civile/Brexit: Nieuwe Conventie over de toekomst van Europa

Brexit: Nieuwe Conventie over de toekomst van Europa

Presbericht van de MPEVH:  ( FR / UK )

In de nieuwe context rond een eventueel vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, moet de opmars voor een sociaal, democratisch, duurzaam en burger Europa opnieuw centraal staan in de onderhandelingen om een nieuwe gemeenschappelijke politieke ruimte.

 Kritiek op het huidige Europa  om de Brexit te begrijpen

De huidige politieke meerderheid in de EU, die aan de wet van de vrije Markt en de logica van grenzeloze groei onderworpen is, houdt niet op onze sociale verworvenheden te ontmantelen, onze gemeenschappelijke goederen te privatiseren, van onze rechten te vermarkten en onze openbare diensten te liberaliseren. Dit alles gebeurt met miskenning van   de  behoeften  die door  een toenemend aantal burgers van alle opinies, als  fundamenteel en vitaal aangevoeld worden , en die overeen komen met  de aanbevelingen van de internationale instanties die zich inspannen voor meer evenwicht in de wereld.

Een zuiver liberaal en gedereguleerd Europa met industriële delocalisatie  en weldra volledig gerobotiseerd, leidt tot een schandalige en niet duurzame groei van de rijkdom voor 1% rijksten ten koste van de andere 99% die, elke dag, steeds meer, slachtoffer worden.

De Politieke macht moet wijken voor de markt en de Europese of nationale rechtssystemen kunnen hun verantwoordelijkheden niet meer opnemen in geval van conflict om ze op te lossen binnen redelijke termen en termijnen. Comités van deskundigen en internationale rechtbanken zonder constitutionele legitimiteit, in de handen van tijdelijke aangestelde rechters, hebben de plaats ingenomen van onze Europese en nationale rechters om over normen, die ons openbaar en privéleven bepalen, te beslissen.

De EU had de val van vreemdelingenhaat en nationalistische terugtrekking kunnen vermijden, als zij erin was geslaagd was om haar Parlement van een initiatiefrecht en een wetgevende macht te voorzien.

De crisis veroorzaakt door het referendum in het Verenigd Koninkrijk moet de gelegenheid zijn om het huidige beleid betreffende een grenzeloze vrijhandel in vraag te stellen

Daarenboven kondigt de Brexit aan dat de EU haar legitimiteit dreigt te verliezen, tenzij een nieuwe participatieve en deliberatieve democratie op punt wordt gesteld. Voortaan, mogen onze democratisch verkozen volksvertegenwoordigers niet langer beslissingen nemen voor de hele duur van hun mandaat zonder advies en zonder overleg met de burgers: het tijdperk van deze „blanco cheque  » eens verkozen is voorbij: de legitimiteit van de mandaten en van voortbestaan zelf van de Europese Unie staan op het spel. 

Het solidair Europa van morgen samen uitvinden

De pioniers van Europa wilden zowel een economisch, politiek, democratisch als sociaal Europa bouwen, met als doel  alle Europese burgers te dienen, dat wil zeggen: werk aan het algemeen welzijn, de bescherming van de zwaksten, de promotie van de culturele verscheidenheid, vrede en solidariteit, zonder de milieudimensie te vergenten, die  zo essentieel gebleken is sinds onze excessen de   vernieuwingsmogelijkheden  ontoereikend maken.

Vandaag moeten wij als Europese betrokken burgers onze humanistische waarden en onze fundamentele principes voor een Europese Unie opnieuw bevestigen. De EU is deze vergeten en promoot beleidsmaatregelen als privatisering, de vermarkting en de financialisering, terwijl de meest essentiële sociale en milieu beschermingsmaatregelen, die onze echte wortels zijn, worden veronachtzaamd.

Het is de verantwoordelijkheid van onze verkozen politieke mandatarissen om onze regels op de vier besluitvormingsniveaus uit te werken: lokaal, regionaal, nationaal en Europees. Hun beslissingen moeten dwingend zijn en blijven, ongeacht de met derden besloten verdragen.

Het is onder meer belangrijk om erop toe te zien dat enkel onze rechtbanken in laatste instantie, op onafhankelijke wijze en volgens onze Europese en nationale wetten, mogen beslissen.

Het is voor dit nieuw Europa dat Europese burgers en residenten hun verantwoordelijkheden moeten opnemen.

Het is aan de Europese burgers en residenten om de verdragen van het type CETA of TTIP te doen mislukken, vermits er op onwettige wijze en er zonder enige raadpleging van de burgers over wordt onderhandeld, terwijl het rechtstreeks over; zij hun toekomst gaat. Deze verdragen zouden de opbouw van een socialer, democratischer en duurzamer Europa onherroepelijk in de weg staan.

Samen een echte Europese Grondwet schrijven

In dit tijdsgewricht, is het dringend dat de burgers en residenten zich in de instellingen, in hun verenigingen, op straat en ten aanzien van hun politieke mandatarissen mobiliseren zodat met hun eisen rekening wordt gehouden. Het gaat er niet in het minst om dat internationale oligarchieën en monopolies worden verhinderd om systemen van internationaal beleid te promoten die zich in de plaats stellen van democratische verkozen regeringen.

Nieuwe uitdrukkingsvormen voor de wil en de mening van burgers moeten worden ingevoerd, zoals de onderwerping van de Europese Commissie aan een Europees Parlement, dat fungeert als een werkelijk initiatiefnemend en wetgevend orgaan. Het vertrouwen in onze instellingen zou intact gebleven zijn, indien de uitvoerende macht van de Commissie onder democratische controle van het Europees Parlement was gesteld.

Het Europees Parlement moet nu de Europese Raad ervan overtuigen op te roepen om een nieuwe Conventie voor te stellen over de toekomst van Europa, in overeenstemming met de bepalingen voorzien in artikel 48 van het Verdrag van de Unie. Het komt aan het Europees Parlement toe om vervolgens zijn toepassing te bewerkstelligen. Het is aan een nieuwe Conventie om de toekomst van Europa te bepalen, die daadwerkelijk zijn sociale, culturele, democratische en burgerlijke dimensies integreert, als solide basis voor het menselijk welzijn en een werkelijk duurzame economie, rekening houdend met de milieuvoorschriften.

Laten we de deelname van de burgers en residenten valoriseren en samen de uitoefening van de representatieve democratie herdefiniëren tussen de lokale, regionale, nationale en Europese Instellingen.

Laten we de uitoefening van de participatieve en deliberatieve democratie versterken. Andere vormen van raadpleging zijn ook mogelijk, zoals een pan-Europese raadpleging, onder controle van het Europees Parlement, zowel wat betreft de vorm, de inhoud en het doel.

Laten we samen in een Conventie werken aan een echte basis voor een ware Europese Grondwet: het komt ons, Europese burgers en residenten, toe om aan onze toekomst, die van onze kinderen en de komende generaties te werken.

Laten we allemaal samenwerken, ongeacht onze culturele en religieuze verscheidenheid, voor een echt sociaal en duurzaam Europa, in onze eigen taal, die ons zo rijk aan kritische geest heeft toegelaten om door de eeuwen heen waakzaam te blijven, voor een democratische en burgerlijke samenleving.

Laten we een nieuwe Conventie samenroepen over de toekomst van Europa

By | 2016-10-27T13:05:44+02:00 octobre 27th, 2016|Categories: Commission Européenne, Conseil de l'UE, Parlement Européen, Société Civile|

About the Author: